gtag('config', 'UA-125506374-1'); Skip to main content

Consulting and Advisory Services RFP

DCX received EU funded Technical Bridge Grant aimed at expansion of products and service into China market. The Grant is managed by Polish Investments & Trade Agency which supports both the foreign expansion of Polish business and the inflow of FDI into Poland. Subject of this RFP are advisory services in area of China market expansion. Full text of RFP and further instructions may be seen on Competitive Tenders Portal on the website of Polish Ministry of Investment and Development: Usługa doradcza w zakresie wejścia na rynek Chin.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 12-11-2019
Numer ogłoszenia –
Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

a) Oferty należy składać drogą pocztową na adres: DCX sp. z o. o. ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325, Lublin,
b) Termin składania ofert upływa dnia 12.11.2019r.(tj. o godzinie 24:00)
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: eu@dcx.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Maciej Szadkowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48601228528

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

DCX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 20-325 Lublin, Polska (NIP: 9462665359), dalej „Zamawiający” zaprasza do złożenia ofert na kompleksową realizacja działań zaplanowanych w projekcie Polskie Mosty Technologiczne tj. usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek chiński

Zakres usługi musi być zgodny z ww. przedmiotem zamówienia.

Kategoria ogłoszenia Usługi
Podkategoria ogłoszenia Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowej realizacji działań zaplanowanych w projekcie Polskie Mosty Technologiczne tj. usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek chiński.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne (PMT) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi jak niżej:

 • Doradztwo związane z zakupem własności niematerialnych i prawnych na rynku docelowym w tym przygotowanie kompleksowego raportu rynkowego dotyczącego rynku Serwerowni (datacenters) i instalacji systemów obliczeniowych (HPC),
 • Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej na rynku docelowym, w tym doradztwo w zakresie rejestracji odpowiedniej nazw i logotypów stosowanych przez Zamawiającego,
 • Doradztwo związane z przygotowaniem Zamawiającego do certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)
 • Tłumaczenia dokumentów,
 • Obsługę aktywności Zamawiającego na rynku chińskim, działań promocyjnych i informacyjnych w tym obsługa uczestnictwa Zamawiającego w targach branżowych.
 • Doradztwo zmierzające do przystosowania wzoru umów sprzedaży i innych dokumentów związanych ze sprzedażą usługi na rynku docelowym do wymogów rynku docelowego, w tym wykonanie odpowiednich adaptacji i tłumaczeń.
 • Doradztwo związane z projektowaniem dokumentacji technicznej i katalogów, ulotek, plakatów dotyczących produktów i usług DCX.

Sposób realizacji:

 • W trakcie realizacji usługi powinny odbywać się sesje konsultacyjne, których łączny czas trwania powinien być nie krótszy niż 30 godzin.
 • W trakcie realizacji usługi powinny odbyć się minimum 2 spotkania konsultacyjne na terenie Polski, z których każde powinno trwać nie mniej niż 4 godziny, oraz telekonferencje wg potrzeb Zamawiającego.
 • Oferent musi przenieść prawa autorskie majątkowe do wykonanych przez siebie prac i adaptacji na Zamawiającego.
 • Oferent na zakończenie realizacji usługi powinien opracować, a następnie dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej dokument zawierający dane, materiały, wzory, informacje, opracowania i wszystkie wytworzone dokumenty związane z wykonywaną usługą.

Zakres usługi musi być zgodny z ww. przedmiotem zamówienia.
Kod CPV 73000000-2
Nazwa kodu CPV Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie obejmuje kompleksową obsługę DCX w zakresie działań związanych z ekspansją na rynku chińskim, w okresie do 30 kwietnia 2020 roku, w tym:

 • Doradztwo związane z zakupem własności niematerialnych i prawnych na rynku docelowym w tym przygotowanie kompleksowego raportu rynkowego dotyczącego rynku Serwerowni (datacenters) i instalacji systemów obliczeniowych (HPC),
 • Doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej na rynku docelowym, w tym doradztwo w zakresie rejestracji odpowiedniej nazw i logotypów stosowanych przez Zamawiającego,
 • Doradztwo związane z przygotowaniem Zamawiającego do certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)
 • Tłumaczenia dokumentów,
 • Obsługę aktywności Zamawiającego na rynku chińskim, działań promocyjnych i informacyjnych w tym obsługa uczestnictwa Zamawiającego w targach branżowych.
 • Doradztwo zmierzające do przystosowania wzoru umów sprzedaży i innych dokumentów związanych ze sprzedażą usługi na rynku docelowym do wymogów rynku docelowego, w tym wykonanie odpowiednich adaptacji i tłumaczeń.
 • Doradztwo związane z projektowaniem dokumentacji technicznej i katalogów, ulotek, plakatów dotyczących produktów i usług DCX,

Sposób realizacji:

 • W trakcie realizacji usługi powinny odbywać się sesje konsultacyjne, których łączny czas trwania powinien być nie krótszy niż 30 godzin.
 • W trakcie realizacji usługi powinny odbyć się minimum 2 spotkania konsultacyjne na terenie Polski, z których każde powinno trwać nie mniej niż 4 godziny, oraz telekonferencje wg potrzeb Zamawiającego.
 • Oferent musi przenieść prawa autorskie majątkowe do wykonanych przez siebie prac i adaptacji na Zamawiającego.
 • Oferent na zakończenie realizacji usługi powinien opracować, a następnie dostarczyć zamawiającemu w formie elektronicznej dokument zawierający dane, materiały, wzory, informacje, opracowania i wszystkie wytworzone dokumenty związane z wykonywaną usługą.

Na wykonanie zadania przewidziano czas 8 miesięcy od września 2019 roku, realizacja poszczególnych zadań powinna odbyć się w okresach miesięcznych.
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

 • Wykonawca powinien prowadzić działalność na rynku docelowym od co najmniej 5 lat i posiadać kompetencję do realizacji całości zakresu ww zadań.
 • Wykonawca powinien posiadać potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci: oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza.
 • Skład zespołu odpowiedzialnego za realizację usługi doradczej powinien liczyć co najmniej dwóch ekspertów, którzy powinni płynnie władać językiem angielskim, a przynajmniej jeden ekspert dodatkowo powinien władać językiem chińskim.
 • Wykonawca musi wykazać doświadczenie w wykonaniu przynajmniej trzech usług doradczych o podobnym zakresie w okresie ostatnich trzech lat polegających za przeprowadzeniu na rzecz podmiotu trzeciego usług doradczych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy. Warunek uważa się za spełniony, jeśli członek zespołu Wykonawcy delegowany do realizacji Zadania posiada opisane wyżej doświadczenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz realizowanych usług.
3. Oświadczenie oferenta o zdolności wykonania zamówienia.
4. Oświadczenie oferenta spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenie oferenta o niepozostawaniu w stosunku powiązania z zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium w wyborze dostawcy jest cena – 100%.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2 Zapytania ofertowego. Podmioty które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa DCX sp. z o. o.
Adres Józefa Franczaka “Lalka” 43,  20-325 Lublin
Numer telefonu: 609032275
NIP: 9462665359