gtag('config', 'UA-125506374-1'); Skip to main content

Consulting and Advisory Services RFP

DCX received EU funding for Intellectual Property to secure it’s designs and innovations. Subject of this RFP are consulting and advisory services in process of commercialisation of DCX intellectual property. Full text of RFP and further instructions may be seen on Competitive Tenders Portal on the website of Polish Ministry of Investment and Development: Baza Konkurencyjności – Usługa doradcza przygotowująca do procesu komercjalizacji systemów chłodzenia infrastruktur komputerowych dla DCX sp. z o. o.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 18-12-2018
Numer ogłoszenia 13268
Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

a) Oferty należy składać drogą pocztową na adres: DCX sp. z o. o. ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325, Lublin, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: j.lisowski@dcx.eu
b) Termin składania ofert upływa dnia 18.12.2018r.(tj. o godzinie 24:00)
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: j.lisowski@dcx.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Jan Lisowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48609032275

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczy przedstawienia oferty na usługę doradczą przygotowującą do procesu komercjalizacji systemów chłodzenia cieczą infrastruktur komputerowych: systemu bezpośredniego chłodzenia cieczą, systemu zanurzeniowego, systemu kontenerowego i bloku wodnego.

Zakres usługi musi być zgodny z ww. przedmiotem zamówienia.

Kategoria ogłoszenia Usługi
Podkategoria ogłoszenia Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej przygotowującej do procesu komercjalizacji systemów chłodzenia infrastruktur komputerowych w ramach projektu “Ochrona własności przemysłowej – Systemów chłodzenia cieczą infrastruktur komputerowych”.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę doradczą przygotowującą do procesu komercjalizacji systemów chłodzenia infrastruktur komputerowych, w tym:

 • – analizę segmentów klientów – identyfikacja segmentów najbardziej zainteresowanych wdrożeniem w własnych instalacjach technologii chłodzenia cieczą oraz klastrów obliczeniowych
 • – analizę potrzeb użytkowników końcowych – identyfikacja standardów, trendów projektowaniu instalacji, barier dla wdrożenia nowych rozwiązań, cyklu życia infrastruktur itp.
 • – plan marketingowy – plan komunikacji o nowych technologiach chłodzenia i klastrach obliczeniowych, zaletach tych produktów oraz plan sprzedaży
 • – plan rozwoju produktu – zwłaszcza identyfikacja występujących obecnie trendów technologicznych w obszarze infrastruktur komputerowych i telekomunikacyjnych, nowe standardy, nowe produkty, itp, które będą musiały być wychłodzone
 • – mapowanie i identyfikacja użytkowników końcowych – sporządzenie listy organizacji i instalacji, które najbardziej skorzystałyby z wdrożenia technologii objętych ochroną patentową w projekcie
 • – analiza cyklu życia infrastruktur centrów przetwarzania danych i klastrów obliczeniowych
 • – analiza interesariuszy – wskazanie wszelkich interesariuszy (niekoniecznie klientów), którzy mogą być zainteresowani chronionymi rozwiązaniami oraz których decyzje mogą mieć wpływ na ich komercjalizację
 • – analiza BMC (business model canvas) – analiza, która pozwoli na zmapowanie wszystkich obszarów działalności wnioskodawcy (typ usług, mapa interesariuszy, typ rynku, kanały komunikacji, strukturę kosztów, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, sposób generowania wartości dla klienta, segmenty klientów)
 • – analiza BCG – cel wykonania: analiza, która pozwoli na zilustrowanie technologii obecnych na rynku chłodzenia infrastruktur komputerowych oraz wskazanie w jakim momencie cyklu życia znajdują się dane technologię
 • – analiza SWOT – cel wykonania: analiza, która pozwoli zidentyfikować silne i słabe strony przedsiębiorstwa, możliwości i zagrożenia występujące na rynku. Jest to forma analizy, której celem jest ekonomiczna komercjalizacja produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwo
 • – analiza PEST – cel wykonania: analiza pozwoli na zmapowanie otoczenia makroekonomicznego dla wdrażanych technologii – warunku Polityczne, Ekonomiczne, Społeczne i Technologiczne
 • – analiza 7s – cel wykonania: analiza organizacyjna, której celem jest przeprowadzenie analizy pod kątem wpływu nowych produktów na kształt organizacji wnioskodawcy
 • – analiza Diamond – jest to analiza komunikacji marketingowej pozycjonowania rynkowego produktów objętych ochroną w ramach niniejszego projektu
 • – analiza pięciu sił Portera – analiza ekonomiczna, która pozwoli na określenie atrakcyjności rynków, na które będą wprowadzone technologie objęte ochroną; Istnieją opracowania, które poza podstawowymi pięcioma siłami Portera (siła przetargowa dostawców, siła przetargowa użytkowników końcowych, ryzyko wejścia nowych konkurentów, ryzyko zastąpienia rozwiązania inną technologią, konkurencja) wskazują znaczenie sił takich jak produkty uzupełniające oraz cykl życia sektora
 • – plan penetracji rynków docelowych – harmonogram i plan wejścia na rynki krajowe i międzynarodowe wraz z identyfikacją ryzyk i barier w tym procesie.

Zakres usługi musi być zgodny z ww. przedmiotem zamówienia.
Kod CPV 73000000-2
Nazwa kodu CPV Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie obejmuje analizę rynku dla wynalazków objętych niniejszym projektem, w tym:

 • – analizę segmentów klientów – identyfikacja segmentów najbardziej zainteresowanych wdrożeniem w własnych instalacjach technologii chłodzenia cieczą oraz klastrów obliczeniowych
 • – analizę potrzeb użytkowników końcowych – identyfikacja standardów, trendów projektowaniu instalacji, barier dla wdrożenia nowych rozwiązań, cyklu życia infrastruktur itp.
 • – plan marketingowy – plan komunikacji o nowych technologiach chłodzenia i klastrach obliczeniowych, zaletach tych produktów oraz plan sprzedaży
 • – plan rozwoju produktu – zwłaszcza identyfikacja występujących obecnie trendów technologicznych w obszarze infrastruktur komputerowych i telekomunikacyjnych, nowe standardy, nowe produkty, itp, które będą musiały być wychłodzone
 • – mapowanie i identyfikacja użytkowników końcowych – sporządzenie listy organizacji i instalacji, które najbardziej skorzystałyby z wdrożenia technologii objętych ochroną patentową w projekcie
 • – analiza cyklu życia infrastruktur centrów przetwarzania danych i klastrów obliczeniowych
 • – analiza interesariuszy – wskazanie wszelkich intetresariuszy (niekoniecznie klientów), którzy mogą być zainteresowani chronionymi rozwiązaniami oraz których decyzje mogą mieć wpływ na ich komercjalizację
 • – analiza BMC (business model canvas) – analiza, która pozwoli na zmapowanie wszystkich obszarów działalności wnioskodawcy (typ usług, mapa interesariuszy, typ rynku, kanały komunikacji, strukturę kosztów, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, sposób generowania wartości dla klienta, segmenty klientów)
 • – analiza BCG – cel wykonania: analiza, która pozwoli na zilustrowanie technologii obecnych na rynku chłodzenia infrastruktur komputerowych oraz wskazanie w jakim momencie cyklu życia znajdują się dane technologię
 • – analiza SWOT – cel wykonania: analiza, która pozwoli zidentyfikować silne i słabe strony przedsiębiorstwa, możliwości i zagrożenia występujące na rynku. Jest to forma analizy, której celem jest ekonomiczna komercjalizacja produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwo
 • – analiza PEST – cel wykonania: analiza pozwoli na zmapowanie otoczenia makroekonomicznego dla wdrażanych technologii – warunku Polityczne, Ekonomiczne, Społeczne i Technologiczne
 • – analiza 7s – cel wykonania: analiza organizacyjna, której celem jest przeprowadzenie analizy pod kątem wpływu nowych produktów na kształt organizacji wnioskodawcy
 • – analiza Diamond – jest to analiza komunikacji marketingowej pozycjonowania rynkowego produktów objętych ochroną w ramach niniejszego projektu
 • – analiza pięciu (+2) sił Portera – analiza ekonomiczna, która pozwoli na określenie atrakcyjności rynków, na które będą wprowadzone technologie objęte ochroną; Istnieją opracowania, które poza podstawowymi pięcioma siłami Portera (siła przetargowa dostawców, siła przetargowa użytkowników końcowych, ryzyko wejścia nowych konkurentów, ryzyko zastąpienia rozwiązania inną technologią, konkurencja) wskazują znaczenie sił takich jak produkty uzupełniające oraz cykl życia sektora
 • – plan penetracji rynków docelowych – harmonogram i plan wejścia na rynki krajowe i międzynarodowe wraz z identyfikacją ryzyk i barier w tym procesie.

Wykonanie powyższych analiz ma kluczowe znaczenie dla komercjalizacji technologii objętych ochroną patentową. Pozwoli na dokładną identyfikację priorytetowych rynków i stworzenie profili klientów. Ma to szczególne znaczenie dla sporządzenia odpowiedniej oferty produktowej.

Na wykonanie zadania przewidziano czas od 1 do 3 miesięcy, jednakże dostarczenie usługi powinno zakończyć się nie później niż 30 kwietnia 2019.
Załączniki: Usługa doradcza przygotowująca do procesu komercjalizacji systemów chłodzenia infrastruktur komputerowych
Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać doświadczenie w wykonaniu przynajmniej trzech usług doradczych o podobnym zakresie w okresie ostatnich trzech lat. Warunek uważa się za spełniony, jeśli członek zespołu Wykonawcy delegowany do realizacji Zadania posiada opisane wyżej doświadczenie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien posiadać zespół składający się z minimum dwóch adwokatów i/lub radców prawnych z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu własnością intelektualną, oraz z co najmniej jednego rzecznika patentowego z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu własnością intelektualną i posiadających doświadczenie w przygotowywaniu strategii komercjalizacji na rynku Unii Europejskiej oraz na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Zespół delegowany do realizacji Zadania może składać się także z innych osób, pod warunkiem zapewnienia ich kompetencji dostosowanych do realizacji Zadania, w szczególności z osób dysponujących wiedzą i doświadczeniem opisanym w sekcji „Wiedza i doświadczenie”.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie o dysponowaniu zespołem wymaganym przez zamawiającego
3. Wykaz przynajmniej trzech usług wykonanych nie wcześniej niż 3 lata od rozpoczęcia niniejszego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium w wyborze dostawcy jest cena – 100%.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udział podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 2 Zapytania ofertowego. Podmioty które nie złożą oświadczenia – nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa DCX sp. z o. o.
Adres Józefa Franczaka “Lalka” 43,  20-325 Lublin
Numer telefonu: 609032275
NIP: 9462665359
Numer naboru POIR.02.03.04-IP.03-00-001/18