gtag('config', 'UA-125506374-1'); Skip to main content

Intellectual Property Services RFP

DCX received EU funding for Intellectual Property to secure it’s designs and innovations. Subject of this RFP are Patent Attorney services & carrying out of the patent procedures before European Patent Office and World Intellectual Patent Organisation. Full text of RFP and further instructions may be seen on Competitive Tenders Portal on the website of Polish Ministry of Investment and Development: Baza Konkurencyjności – Ochrona własności intelektualnej dla DCX sp. z o. o.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 05-12-2018
Numer ogłoszenia 12592
Status ogłoszenia Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

a) Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać drogą e-mailową, bądź (dokumentacja winna być wypełniona ręcznie lub komputerowo, podpisana i zeskanowana) na adres:
j.lisowski@dcx.eu
bądź pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Zamawiającego.
b) Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2018, do godziny 24.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.12.2018 w siedzibie Zamawiającego.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę j.lisowski@dcx.eu
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Jan Lisowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 609032275

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy usług biura rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony patentowej dla czterech wynalazków opracowanych w ramach spółki DCX sp. z o. o. w trybie europejskim i międzynarodowym.
Kategoria ogłoszenia Usługi
Podkategoria ogłoszenia Usługi prawne
Miejsce realizacji zamówienia Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia: Celem zamówienia jest uzyskanie przez DCX sp. z o. o. ochrony patentowej dla czterech wynalazków opracowanych w ramach spółki w procedurze europejskiej i międzynarodowej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedur uzyskania praw ochrony przemysłowe w formie patentów.

Specyfikacja techniczna:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie rzecznika patentowego/kancelarii, która opracuje dokumentacje zgłoszeniowe dla 4 wynalazków dokonanych w DCX sp. z o. o.

 • – w trybie europejskim i
 • – w trybie międzynarodowym

Do zadań Wykonawcy w zakresie zgłoszeń opisanych powyżej, będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej zamawiającego, w szczególności:

 • – zapoznanie się z przedstawionymi rozwiązaniami technicznymi, których wstępny opis zostanie sporządzony przez twórcę wynalazków
 • – świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr. 155 poz. 925 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,
 • – współpraca (wyjaśnienia techniczne) z twórcą/przedstawicielem twórcy (kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty na koszt wykonawcy)
 • – rozeznanie stanu techniki poprzez poszukiwanie w literaturze technicznej i patentowej rozwiązań najbardziej zbliżonych do rozwiązania przedstawionego w opisie
 • – zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz zgłoszenie z praw do rejestracji wzoru przemysłowego, a także kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią rzecznika patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe.
 • – wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu/zgłoszenia, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego/zgłoszeniowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji
 • – opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej, zawierającej opis wynalazku/wzoru przemysłowego, zastrzeżenia patentowe/ochronne, skrót opisu, wykaz oznaczeń na rysunku, rysunek/rysunki oraz podanie, sporządzonej zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) oraz prowadzenie sprawy w ramach pełnomocnictwa od momentu dokonania zgłoszenia do wydania prawomocnej decyzji przez właściwy urząd ochrony własności intelektualnej,
 • – wnoszenie opłat urzędowych związanych z prowadzonymi procedurami zgłoszeniowymi/patentowymi
 • – tłumaczenia zgłoszeń patentowych na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca),
 • – powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnych opinii
 • – zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego.

Kod CPV
79120000-1
Nazwa kodu CPV
Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich

Harmonogram realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do pełnego zakończenia procedur, nie później jednak niż do 31.12.2023.

Szczegółowe informacje na temat wynalazków oraz obszarów objętych zamówieniem udzielane będą na wniosek oferenta (spełniającego wymogi określone w części Wiedza i doświadczenie) w związku z ochroną informacji o wynalazkach, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Załączniki: Formularz ofertowy

Pytania i wyjaśnienia: Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w podanym zakresie

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
a) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
b) Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w podanym zakresie
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą:
1. Uprawnienia do wykonywania czynności rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym (European Patent Office)
2. Doktorat w dziedzinie nauk technicznych;
3. Doświadczenie zawodowe w patentowaniu wynalazków z dziedziny elektroniki;
4. Doświadczenie w dokonywaniu zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego co najmniej 2 wynalazków sklasyfikowanych w klasach Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP) G06F1/20 i H05K7/20 łącznie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki
a) Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, lub ręcznie. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej, cena oferty powinna być wyrażona w PLN.
b) Ofertę można składać wyłącznie na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania ofertowego
c) Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki

Dodatkowe informacje:

a) Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ma charakter warunkowy, tj. umowa z Wykonawcą zostanie podpisana wyłącznie w przypadku gdy Zamawiający podpisze umowę na dofinansowanie projektu w ramach działania 2.3.4.
b) Zamawiający udzieli zamówienia Wnioskodawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria.
c) Zamawiający unieważni postępowanie w szczególności gdy:
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego
– cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
– postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
– odwołania postępowania w każdym czasie
– zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy
– unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po, zakończeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny
e) W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze ani zwrot kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.
f) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Oferentów drogą mailową o wyniku postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz oferty
b) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
c) aktualny odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej KRS
d) oświadczenie o posiadanych zasobach technicznych i możliwości zrealizowania zamówienia
e) wykaz osób
f) wykaz zrealizowanych usług
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena – 100%

Wykluczenia

• Wykonawca może zostać wykluczony z postępowania, jeżeli poda rażąco niską cenę. Za rażąco niską cenę uznawane jest w szczególności, gdy cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub 30% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.
• W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na niskość ceny, jeżeli cena oferty, w opinii Zamawiającego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
• Wykonawcy, którzy wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
• W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanego powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru niekorzystnej oferty.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyłączeniu podlega również oferent, który:
• Złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
• Jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
– posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie Oświadczenia Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Oferenta tego warunku na podstawie posiadanej wiedzy oraz dostępnych dokumentów.

Zamawiający – Wnioskodawca
Nazwa DCX sp. z o. o.
Adres Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin

Numer telefonu 609032275
NIP 9462665359
Numer naboru POIR.02.03.04-IP.03-00-001/18